English
Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi(İKMEP)

Kazanılan Derece

Mezun olunduğunda İklimlendirme ve Soğutma Teknikeri diplomasına sahip olunur. Ünvanı ise Teknikerdir.

Kabul Koşulları

Ülkemizde, üniversitelere giriş için ÖSYM tarafından yapılan seçme sınavında başarılı olmak ve meslek lisesinden mezun olmak gereklidir.

Yeterlilik Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 kredi karşılığı) başarıyla tamamlayarak 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalamasını elde etmek gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Elektrik ve enerji bölümü İklimlendirme Soğutma teknolojisi programı eğitim müfredatında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Elektrik ve enerji bölümü İklimlendirme Soğutma teknolojisi programına ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde başvurmaları halinde, daha önceki yükseköğretim bölüm/programlarında başardıkları derslerin kredileri ve bu derslerden aldıkları başarı notları ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıt yaptırdıkları bölüm ve programa aktarılır.

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Elektrik ve Enerji Bölümü İklimlendirme Soğutma teknolojisi programı 1994-1995 Eğitim öğretim yılında öğrenci alınmıştır.

Program Profili

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programının amacı, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin kurulması, imali ve çalıştırılması alanında görev yapacak ara insan gücünü yetiştirmektir. İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin kurulması, imali ve çalıştırılması alanında görev yapacak ara insan gücünü yetiştirmektir. İklimlendirme-soğutma teknikerleri kamu kuruluşlarına veya özel kuruluşlara ait fabrika veya imalathanelerde, soğuk hava depolarında çalışabilirler veya özel servisleri açabilirler.

Program Yeterlilikleri

1- Matematik, Fen bilimleri ve İklimlendirme ve Soğutma konularında edindiği bilgileri alanında karşılaştığı problemlerin çözümünde uygulayabilme.
2- Alanıyla ilgili deney yapabilme, veri toplayabilme, sonuçları analiz edebilme ve yorumlayabilme.
3- Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme
4- İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre sağlığı, sosyal güvenlik, konularında ve iklimlendirme ve soğutma uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında gerekli bilgiye sahip olma.
5- İklimlendirme, soğutma, ısıtma ve havalandırma alanında amaca uygun sistemi tasarlayabilme, sistemde kullanılacak elemanları seçebilme, kaynaklı veya sökülebilir bağlantılarını tekniğine uygun olarak yapabilme, arızalarını tespit edebilme ve koruyucu bakım tekniklerini uygulayabilme.
6- Temel termodinamik kavramları açıklayabilme, termodinamik dönüşümleri bilmek ve mesleğiyle olan ilgisini açıklayabilme, psikometrik diyagramda temel psikometrik işlemleri yapabilme.
7- Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme, rapor hazırlayabilme ve sunu yapabilme
8- Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve en az bir yabancı dilde kendisini ifade edebilme.
9- İlgili sistemlerde kullanılacak elektromekanik kumanda devrelerini ve yazılımlarını tanıyabilme, bu devrelerin bağlantılarını yapabilme.
10- Alanında faaliyet gösteren işletmelerde sorumluluk alabilme, takım çalışmasına katılabilme, yaptığı çalışmayı raporlayabilme ve mesleki ve teknik açıdan kendini geliştirebilme.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır. Sınav değerlendirmesi derlerinin gereksinimlerine göre öğretim elemanları tarafından belirlenir. Öğretim elemanının gerekli gördüğü durumlarda ayrıca ödev, proje veya uygulama çalışmaları da notla değerlendirilebilmektedir. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak en az bir ara sınav yapılır. Eğer yarıyıl içinde ara sınav dışında başka değerlendirme yapılmayacaksa ara sınav notundan alınan puan geçme notunun %40~50’si ağırlığında olabilmektedir. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, geçme notunun %50~60’ıdır. Yarıyıl sonu sınavının geçme notundaki ağırlığı yönetmelikler gereği %50’den az olamaz. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Bu sınavlardan başarılı olan öğrencilere MM notu verilir. Bu derslerden alınan kredi mezuniyet kredisine eklenir. MM notunun genel not ortalamasına etki eden ağırlıklı kredi notu yoktur. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız oldukları dersten tek ders sınavına girebilirler. Ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00’nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili kurul kararı ile tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav hakkından bir kez yararlanılabilir. Öğrencilere aldıkları her ders için, o dersi yürütmekle görevlendirilen öğretim elemanı tarafından, aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl başarı notu olarak verilir. Puan Karşılığı Yarıyıl/Yıl Sonu Başarı Notu Katsayı 90-100 AA 4 85-89 BA 3,5 80-84 BB 3 75-79 CB 2,5 70-74 CC 2 65-69 DC 1,5 60-64 DD 1 50-59 FD 0,5 49 ve altı FF 0 Yukarıda belirtilen değerlendirmeler dışında kalan değerlendirmeler; TT-Devamsızlıktan kalınan ders, MM-Muaf tutulan ders, GG-Geçer, KK-Kalır, VV – Bırakılan Derstir. “TT”, derslerde ve/veya uygulama çalışmalarında devam şartını sağlayamamış öğrencilere verilmektedir. Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil: (İngilizce, Almanca, Fransızca) derslerinden muaf tutulurlar ve “MM” ile değerlendirilirler. “GG”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir. “KK”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. “VV”, eğitim-öğretim programından kaldırılan veya yerine başka bir ders konulmayan ve başarılma zorunluluğu kalmayan dersler için bölüm başkanlığının önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ile verilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 kredi karşılığı) başarıyla tamamlayarak 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalamasını elde etmek gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programını bitirenlere "İklimlendirme-Soğutma Teknikeri" ünvanı verilir. İklimlendirme-soğutma teknikeri makine mühendisinin gözetimi ve yönetimi altında binaları ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin yapımı, kurulması ve çalıştırılması için planlanan işleri yürütür; motorları monte eder, boruları döşer, sistemin bakımı ve onarımını yapar.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde, Makine Mühendisliği lisans programına geçiş yapabilirler.

Eğitim Türü

Ön Lisans

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör.Dr. Aydan ALTIKULAÇ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. F.Murat MÜFTÜLER

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ –I Zorunlu 2 0 2
ATBY1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
ELK1807 TEMEL ELEKTRİK Zorunlu 2 0 3
TDB1801 TÜRK DİLİ –I Zorunlu 2 0 2
TDBY1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
İST1001 İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 3
İST1003 MESLEKİ MATEMATİK –I Zorunlu 2 0 3
İST1005 TEKNİK RESİM Zorunlu 1 1 2
İST1007 İKLİMLENDİRME-SOĞUTMA KAVRAMLARI Zorunlu 3 0 4
İST1009 TESİSAT İŞLEMLERİ Zorunlu 1 1 2
İST1011 KAYNAK TEKNOLOJİSİ Zorunlu 1 1 2
İST1497 MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 5
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ –II Zorunlu 2 0 2
ATBY1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
BİP1824 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ –II Zorunlu 2 0 2
TDBY1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
İSG1902 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 3
İST1002 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Zorunlu 1 1 2
İST1004 MESLEKİ MATEMATİK -II Zorunlu 2 0 2
İST1006 SOĞUTMA İLKELERİ Zorunlu 2 0 3
İST1010 İKLİMLENDİRME ESASLARI Zorunlu 2 1 3
İST1012 SOĞUTMA SERVİS İŞLEMLERİ Zorunlu 2 1 3
İST1498 MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 5
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ELK2809 GÜNEŞ ENERJİSİ Seçmeli 2 0 3
ELK2811 ENERJİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
ETP2809 OTOMATİK KONTROL Seçmeli 2 0 3
ETP2811 ELEKTROMEKANİK KUMANDA DEVRELERİ Seçmeli 1 1 3
ETP2813 PROGRAMLANABİLİR KUMANDA DEVRELERİ Seçmeli 2 0 3
RTV2801 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 3
SGP2801 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 3
İST2001 TİCARİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 4
İST2003 İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 4
İST2005 ISITMA SİSTEMLERİ-I Zorunlu 2 0 3
İST2007 LABORATUAR –I Zorunlu 2 2 4
İST2501 MESLEKİ YABANCI DİL –I Seçmeli 2 0 3
İST2503 BİREYSEL İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
İST2505 MERKEZİ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2805 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2809 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2813 İŞLETME YÖNETİMİ –I Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SGP2804 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 3
İST2002 KORUYUCU BAKIM VE ARIZA TESPİTİ Zorunlu 3 0 3
İST2004 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Zorunlu 2 2 5
İST2006 ISITMA SİSTEMLERİ-II Zorunlu 1 1 3
İST2008 LABORATUAR –II Zorunlu 2 2 4
İST2010 MESLEK RESMİ Zorunlu 1 1 3
İST2502 MESLEKİ YABANCI DİL –II Seçmeli 2 0 3
İST2504 HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
İST2506 KOMPRESÖRLER Seçmeli 2 0 3
İST2508 TAŞIT İKLİMLENDİRMESİ Seçmeli 2 0 3
İST2510 İÇ HAVA KALİTESİ Seçmeli 2 0 3
İST2512 DOĞAL GAZ TESİSATI Seçmeli 2 0 3
İST2514 SOĞUTMA SİSTEM TASARIMI Seçmeli 2 0 3
İST2516 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
İST2518 EV TİPİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2802 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI Seçmeli 2 0 3
İŞY2814 İŞLETME YÖNETİMİ –II Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ –I53325251  
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I53325251  
TEMEL ELEKTRİK11 43 2151
TÜRK DİLİ –I 5    4   
TÜRK DİLİ I 5    4   
İNGİLİZCE I24422555  
FRANSIZCA I33333344  
ALMANCA I33333345  
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ3312541121
MESLEKİ MATEMATİK –I4344324223
TEKNİK RESİM4344324223
İKLİMLENDİRME-SOĞUTMA KAVRAMLARI22   5    
TESİSAT İŞLEMLERİ 2  5    2
KAYNAK TEKNOLOJİSİ 2  5    2
MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ)55555553  
           
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ –II22234151  
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II22234151  
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ55442552  
TÜRK DİLİ –II54    4   
TÜRK DİLİ II54    4   
İNGİLİZCE II24422555  
FRANSIZCA II33333345  
ALMANCA II33333345  
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2 5      
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM2151422131
MESLEKİ MATEMATİK -II4344324223
SOĞUTMA İLKELERİ221 5    2
İKLİMLENDİRME ESASLARI 3 35     
SOĞUTMA SERVİS İŞLEMLERİ4 35444344
MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ)55555553  
           
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
GÜNEŞ ENERJİSİ 2       2
ENERJİ YÖNETİMİ3        4
OTOMATİK KONTROL4444443 33
ELEKTROMEKANİK KUMANDA DEVRELERİ22 44 1 52
PROGRAMLANABİLİR KUMANDA DEVRELERİ133 24453 
İLETİŞİM43332251  
İLK YARDIM1111 151  
TİCARİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ4444444434
İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ 22 52   2
ISITMA SİSTEMLERİ-I4344443344
LABORATUAR –I4434343444
MESLEKİ YABANCI DİL –I45432555  
BİREYSEL İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ4444444444
MERKEZİ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ 13512142 
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ55543451  
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ31335251  
İŞLETME YÖNETİMİ –I55543151  
           
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
ÇEVRE KORUMA31135251  
KORUYUCU BAKIM VE ARIZA TESPİTİ4344444344
SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI2212221   
ISITMA SİSTEMLERİ-II4344443344
LABORATUAR –II4434343444
MESLEK RESMİ4344324223
MESLEKİ YABANCI DİL –II45322255  
HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ2213521142
KOMPRESÖRLER4344443344
TAŞIT İKLİMLENDİRMESİ4344443344
İÇ HAVA KALİTESİ3212541111
DOĞAL GAZ TESİSATI4344443344
SOĞUTMA SİSTEM TASARIMI4344443344
MESLEK ETİĞİ21215151  
EV TİPİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ4434 43434
KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI31335251  
İŞLETME YÖNETİMİ –II55543 51  
           
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık